Ordningsregler

Avsikten med dessa ordningsstadgar är att säkerställa invånarnas boendetrivsel. Invånarna och deras gäster bör ta hänsyn till husets samtliga invånare. Invånarna ska alltså se till att även gäster följer stadgarna. Invånarna bör även iaktta bestämmelserna i bostadsrättsavtalet, stadens ordningsstadgar, samt allmänna lagar och förordningar.

Allmänna utrymmen

Ytterdörrarna hålls låsta under tiden mellan kl. 21.00-06.00. Då ytterdörrarna är låsta bör den som passerar se till att de går i lås igen. Detsamma gäller dörrarna till förråd, bastu och tvättstuga samt andra gemensamma utrymmen.

Buller och oljud bör undvikas i de gemensamma utrymmena. Tobaksrökning samt onödig vistelse i dessa utrymmen är förbjuden. De gemensamma utrymmena och uteområdena ska hållas snygga och i god ordning. Den som använder den gemensamma tvättstugan, torkrummet eller bastun ska alltid städa upp efter sig. Utrymmena reserveras genom anteckning på reserveringslistan, även eventuella annulleringar bör noteras.

Av brandsäkerhetsskäl ska föremål förvaras endast i därtill reserverade utrymmen. Brandsäkerhetsbestämmelserna bör följas vid förvaring av brandfarliga ämnen.

 

Fel och brister i fastigheten bör meddelas till bolagets representant.

Lägenheter

Det är förbjudet att störa grannarna. I synnerhet kl. 22.00-06.00 bör man undvika högt ljud. Bostaden ska skötas noggrant. Invånarna är skyldiga att meddela om vattenläckage eller andra defekter i bostaden. Det är förbjudet att i avloppen kasta avfall som kan täppa till eller skada rören. Man får inte vädra ut i trapphuset. Man får inte utföra renovering eller andra förändringar i bostaden utan fastighetsägarens tillstånd.

Avfallshantering

Hushållsavfall och annat skräp förs till avfallskärlen ändamålsenligt förpackade. Sortera avfallet enligt instruktionerna. Återvinning av användbara föremål och en korrekt avfallssortering är till allas fördel. Borttransportering av problemavfall och stora mängder brännbart avfall bör var och en sköta själv.

Sällskapsdjur

Sällskapsdjur ska hållas kopplade utanför bostaden. De får inte störa husets invånare och inte smutsa ner byggnader eller gårdsområden. Det är förbjudet att rasta djuren på och kring platser som reserverats för barnen. Det är förbjudet att mata djur på balkongen eller på gården.

Trampoliner och barnens lekar

Det är tillåtet att leka endast på platser avsedda för lek. Parkeringar, andra radhusinvånares terasser och gemensamma utrymmen, såsom trapphusen, är inga lekplatser. Det är förbjudet att spela fotboll på fastightesområdet.

Den gemensamma gården är en allmän lekplats och av säkerhetsskäl saknar invånarna rätt att sätta ut trampoliner på gården. Kraven på säkerhet och struktur är mindre strikta för sådana redskap än för lekplatsredskap som är avsedda för allmänt bruk.

Parkering

Parkering av fordon är tillåten endast på därtill reserverade platser. Tomgång och onödig användning av motorfordon är förbjuden.

Bostadsrättsbolaget kan köpa parkeringsövervakningsservice från privata serviceleverantörer som är berättigade att debitera felparkeringsavgift för felparkerade fordon.

Balkonger

Det är förbjudet att damma mattor på balkongerna. Vädring av bruks- och sängkläder samt tork av småtvätt är tillåten endast innanför balkongräcket. Balkongerna bör rengöras så att vatten eller skräp inte faller ner.

Grillar

Det är förbjudet att göra upp eld och tillreda mat på kol- eller gasgrill på balkongen eller terrassen, men väl övervägd användning av elgrill är tillåten. När du grillar (på balkongen eller på gården) bör du minnas att du inte får störa någon med os eller oväsen.

Antenner

Installering av extra antenner, t.ex. parabolantenner kräver fastighetsägarens tilstånd.

Flyttanmälan

Meddela alltid bolagets representant om du ska flytta in eller ut.

Kränkning av stadgarna

Kränkning av stadgarna kan leda till ersättningsskyldighet samt uppsägning av  bostadsrättsavtalet.