Asukastoiminta

Asukastoimintaa arvostetaan yhtiössä, ja asukkaita kannustetaan osallistumaan ja kehittämään yhtiön toimintaa aktiivisissa asukastoimikunnissa. Yhteistoiminnan avulla kehitetään yhtiön tarjoamia asumispalveluita asiakkaan tarpeet huomioivalla tavalla. Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa asumiseensa liittyviin asioihin kiinteistössä vuosittain pidettävissä asukkaiden kokouksissa sekä osallistumalla asukastoimikuntatoimintaan.

Alla esitettyä hallintomallia noudatetaan näissä asumisoikeustaloissa, jotka ovat Vaasan Asumisoikeus Oy:n omistuksessa. Asukasdemokratia perustuu asumisoikeuslaskuun ja lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa.  

Asukaskokous

Asumisoikeustalon yhteishallinnossa asukkaiden ylintä päätösvaltaa käyttää asukaskokous, joka valitsee asukastoimikunnan hoitamaan käytännön hallintoa. Asukaskokous kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa. Kutakin asumisoikeushuoneistoa kohden on asukaskokouksessa yksi äänioikeus, jota voi käyttää huoneistossa vakinaisesti asuva 18 vuotta täyttänyt henkilö. Vaalikelpoisia ovat kaikki talossa vakinaisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Asukaskokous valitsee myös keskuudestaan edustajan yhteishallintoelimeen.

Asukaskokouksen tehtävät

Oikeus valita asukastoimikunta toimikaudeksi hoitamaan yhteishallinnossa asukkaille kuuluvat tehtävät. Asukastoimikunnan sijaan voidaan valita luottamushenkilö, jonka toimikausi on yksi vuosi.

Oikeus nimetä ehdokkaita omistavan yhtiön hallitukseen.

​Asukastoimikunta

Asukastoimikunta valitaan vuodeksi kerrallaan. Asukastoimikunnan tehtävänä on muun muassa päättää

  • askartelu- ja kerhohuoneiden käytöstä
  • talkoiden järjestämisestä
  • kerho- ja muun vastaavan toiminnan järjestämisestä
  • muista asukastoimikunnan päätettäväksi annetuista asioista
Yhteishallintoelin

Yhteishallintoelimeen kutsutaan asukaskokouksen valitsema ehdokas eli yksi jäsen kustakin asumisoikeustalosta.  Lakisääteinen yhteistyöelin keskittyy yhtiötason asioiden käsittelyyn ja sen kaikkien asumisoikeuskohteiden tasapuolisen kohtelun tarkasteluun. Yhteistyöelin on neuvotteleva yhteistyöfoorumi, jolla on päätösvaltaa laissa mainituissa asioissa. Yhteistyöelin voi kuitenkin antaa suosituksia sellaisissa asukashallinnon piiriin kuuluvissa asioissa, joissa sillä ei ole päätösvaltaa. Yhteistyöelimellä on oikeus saada käsittelemänsä asia asumisoikeusyhteisön hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen käsiteltäväksi. Yhteistyöelin kokoontuu vähintään kerran vuodessa, useammin tarpeen mukaan.

Yhteishallintoelimellä on yhteisötasolla halutessaan oikeus:

1. Osallistua asumisoikeusyhteisön talousarvioesityksen, käyttövastikkeiden määritysesityksen, tasaus- ja jyvitysperusteiden ja korjaustoimenpiteiden valmisteluun sekä neuvotella ja antaa niistä lausunto;

2. Osallistua pitkänajan korjaus- ja rahoitussuunnitelmien valmisteluun sekä neuvotella ja antaa niistä lausunto;

3. Tehdä esityksiä ja osallistua hoitojärjestelmän sekä isännöinnin ja huoltotehtävien järjestämiseen;

4. Osallistua asumisoikeustalojen ja muiden rakennusten sekä kiinteistöjen ylläpidosta ja hoidosta solmittavien sopimusten valmisteluun;

5. Osallistua sellaisten perusparannusten ja uudistusten valmisteluun, joilla kiinteistöt ja rakennukset saatetaan vastaamaan kunkin ajankohdan tavanmukaisia vaatimuksia;

6. Osallistua edellä mainittuja sopimuksia ja toimenpiteitä koskevien kilpailutusperiaatteiden laatimiseen ja kilpailutusten valmisteluun sekä seurata kilpailutuksia;

7. Seurata uudiskohteiden suunnittelua ja toteuttamista;

 

Asukasedustajat asumisoikeusyhtiön hallintoon

Oy Vaasan Asumisoikeus - Vasa Bostadsrätt Ab:n hallitusta täytettäessä tulee asukaskokousten nimeämistä ehdokkaista valita sekä 3 varsinaista jäsentä hallitukseen. Ehdokkaat hallitukseen valitaan asukaskokouksissa. Asukkaiden nimeämällä hallituksen jäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin jäsenillä.